Politika QESMS společnosti SATRA, spol. s r. o.

Společnost SATRA, spol. s r. o. byla založena v roce 1991. Nabízí projektové, inženýrské a konzultační služby v oblasti dopravních, inženýrských a speciálních staveb, zaměřuje se na stavby podzemní a stavby s velkým podílem technologie.

Touto politikou kvality, ochrany životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek se vedení společnosti zavazuje naplňovat, udržovat a zlepšovat následující zásady:

  • Prioritou našeho podnikání je spokojený zákazník. Při realizaci služeb naplňujeme požadavky zákazníka týkající se kvality a termínů dodání.
  • Respektujeme a důsledně dodržujeme požadavky všech souvisejících právních předpisů, norem a ostatních požadavků, ke kterým se společnost zavázala.
  • Neustále zlepšujeme naše procesy a činnosti prostřednictvím přijímání cílů QESMS, jejich naplňováním a přezkoumáváním vedením společnosti. Každý zaměstnanec přispívá zodpovědným plněním pracovních úkolů k dosažení stanovených cílů.
  • Neustále zlepšujeme environmentální profil společnosti a výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aktivně předcházíme znečišťování životního prostředí, vzniku úrazů a poškození zdraví. Efektivně hospodaříme s energiemi a dalšími zdroji společnosti.
  • Pro zabezpečení neustálého zvyšování efektivity systému řízení QESMS využíváme nejnovější poznatky a metody zajišťující zvyšování kvality a spolehlivosti dodaných služeb. Zaměstnanci aktivně podporují procesy neustálého zlepšování společnosti.
  • Pravidelným vzděláváním zaměstnanců posilujeme jejich vědomí odpovědnosti za kvalitu služeb, za vlastní zdraví, za ochranu pracovního a životního prostředí.
  • V zájmu udržení kvality a stability svých dodávek spolupracujeme se schválenými dodavateli, které pravidelně hodnotíme.
  • Aktivně komunikujeme se všemi zainteresovanými stranami. Poskytováním informací posilujeme jejich povědomí o individuálních povinnostech za účelem ochrany zdraví, životního a pracovního prostředí.

K zabezpečení výše uvedených zásad se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení společnosti, uvolňovat potřebné zdroje, přezkoumávat tuto politiku, pravidelně s ní seznamovat zaměstnance a zajistit její dostupnost pro veřejnost.

V Praze dne 21. července 2014

Ing. Ludvík Šajtar, generální ředitel
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., výrobní ředitel
Ing. Pavel Šourek, technický ředitel

LL-C - certifikace SATRA - ISO 9001 LL-C - certifikace SATRA - ISO 14001 LL-C - certifikace SATRA - ISO 18001