SATRA Nabídka služeb Inženýrská a mandátní činnost

Inženýrská a mandátní činnost

Společnost SATRA poskytuje komplexní služby v oblasti inženýrské a mandátní činnosti. Díky zkušenostem našich advokátů zajišťujeme majetkoprávní vypořádání včetně vyvlastňovacích řízení pro účely výstavby dopravních staveb.
Komplexní služby pro stavebníka zahrnují:

 • projednání požadavků a představ se stavebníkem
 • analýzu zakázky, rekognoskaci staveniště, specifikaci podkladů a průzkumů, prověření stavu a podmínek staveniště včetně navazujícího okolí
 • účast na výběru staveniště, vysvětlení technických zásad a podmínek pro projektovou a inženýrskou přípravu stavby
 • odsouhlasení cílových představ se stavebníkem
 • zajištění potřebných podkladů geodetických zaměření, technických, historických a geologických průzkumů, podkladů pro dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí, stavebně-technických posudků konstrukcí atd.
 • ekonomické rozbory a analýzu zakázky
 • organizaci a řízení projektové a inženýrské přípravy stavby, včetně sestavení odborně zkušeného a technicky zadatného týmu zpracovatelů
 • veřejnoprávní projednání dokumentace a získání nezbytných povolení pro výstavbu
 • organizaci a přípravu výběrových řízení (veřejných zakázek) na zhotovitele stavby, včetně smluvních vztahů
 • zastupování stavebníka ve všech činnostech souvisejících s přípravou a realizací stavby, včetně výkonů technických dozorů stavby
 • zajištění přejímek a kolaudačního řízení

Inženýrské služby zahrnují následující činnosti:

 • koordinace procesu hodnocení vlivů na životní prostředí EIA
 • projednání dokumentace pro územní řízení stavby (DÚR) s příslušnými orgány, organizacemi a dalšími účastníky, za účelem vydání územního rozhodnutí
 • vypracování návrhu na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby)
 • projednání dokumentace pro stavební řízení (DSP) s příslušnými orgány, organizacemi a dalšími účastníky, za účelem vydání stavebního povolení
 • vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení a zajištění vydání stavebních povolení
 • organizační zajištění a spolupráce při výběrovém řízení dodavatele stavby
 • spolupráce při zadání stavby dodavateli (případně dodavatelům), tj. příprava smluv atd.
 • spolupráci při koordinaci prací a dodávek přímými dodavateli (obstaravatel, podle tohoto článku smlouvy, neprovádí činnosti technického dozoru stavby)
 • organizaci kolaudačního řízení a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí
 • výkon technického dozoru
 • supervize stavby

Referenční zakázky

Rekonstrukce objektu Českého rozhlasu (Praha)
Multifunčkní operační středisko Malovanka
Soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky (Praha)
Dostavba Archivu hlavního města Prahy (Praha)