SATRA Reference Podzemní stavby Tunely Tunel Ejpovice

Tunel Ejpovice

Projekt modernizace železniční tratě 170 v úseku Rokycany – Plzeň je u Ejpovic řešen přeložkou mimo stávající trasu. Pod terénními útvary Homolka a Chlum je nová trasa vedena v tunelu Ejpovice. Jedná se o dva jednokolejné tunely o délce 4150 m, jejich výstavbou se délka trati zkrátila o cca 6100 m. Tunely jsou vybudovány technologií TBM. Konvertibilní štít pokřtěný Viktorie má průměr téměř 10 metrů a na délku měří 120 metrů, celá sestava váží 1800 tun. Po zprovoznění v listopadu 2018 se tunel Ejpovice stal nejdelším železničním tunelem v České republice.

Lokalita

Plzeňský kraj

Prováděné činnosti

  • technický dozor investora
  • zajištění trvalého odborného dozoru při provádění ražeb tunelů
  • kontrola bezpečnosti, správnosti a souladu ražeb a souvisejících činností s ražbami
  • odpovědnost za kvalitu provedení definitivních konstrukcí tunelu
  • kontrola a schvalování předložených RDS
  • kontrola harmonogramu postupu prací
  • kontrola souladu stavby se smluvními podmínkami
  • informování objednatele
  • schvalování technologických předpisů
  • monitorování vývoje v prevenci vzniku havarijních situací

Rok

2014−2018

Investor

Správa železniční dopravní cesty
Tunel Ejpovice: Dokončený projekt   Tunel Ejpovice: Dokončený projekt
Tunel Ejpovice: Hlava štítu po dokončení ražeb u výjezdového portálu   Tunel Ejpovice: Tunelová propojka 6
Tunel Ejpovice: ražba TBM   Tunel Ejpovice: ražba TBM
Tunel Ejpovice: ražba TBM   Tunel Ejpovice: staveniště
Tunel Ejpovice: Razicí štít TBM   Tunel Ejpovice: Betonárka v Dýšině