Disclaimer

Obsah

1. Pravidla pro uzavření smlouvy

Informace obsažené v e-mailové komunikaci nejsou ze strany Společnosti nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“), není-li Společností výslovně uvedeno jinak.

Učiní-li Adresát nabídku či návrh uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, lze přijetí takové nabídky Společností považovat za závazné pouze v případě, je-li to Společností výslovně uvedeno.

Ustanovení tohoto oddílu se použijí i na veškerá ujednání, která směřují ke změně již uzavřených smluv.

Všechny smlouvy jsou Společností uzavírány, měněny nebo rušeny výlučně na základě výslovného projevu vůle a shody obou smluvních stran na všech náležitostech, úpravě smluvních práv a povinností a celkovém znění, přičemž smlouva, včetně jejích případných změn, musí být uzavřena výhradně v písemné formě a musí být podepsána oprávněnými osobami způsobem a v podobě, který si smluvní strany ve smlouvě výslovně ujednaly. Nebudou-li tyto podmínky splněny, nebude mít právní jednání smluvních stran směřující k uzavření smlouvy právní účinky.

Obsahuje-li e-mailová komunikace informace o cenách či obsahuje-li vysvětlení smluvních podmínek, příp. doplňující smluvní podmínky k již existujícím závazkům a obchodním vztahům, jedná se o nezávazné a nevynutitelné informace, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace se stávají závaznými až na základě jejich schválení k tomu pověřenou osobou výhradně v písemné formě a způsobem, jak bylo uvedeno výše.

Názory uvedené v e-mailové komunikaci nemusí nutně vyjadřovat názory či stanoviska Společnosti, ale mohou pouze představovat názory či stanoviska konkrétního odesílatele.

2. Ochrana důvěrných informací

Důvěrnými informacemi, které podléhají ochraně ve smyslu těchto podmínek, se rozumí jakékoliv informace poskytnuté Společností Adresátovi v rámci e-mailové komunikace, včetně případných příloh, a to bez ohledu na to, zda byly Adresátovi poskytnuty v rámci předsmluvních jednání, respektive při jednání o spolupráci, či v samotném průběhu spolupráce, respektive po uzavření smlouvy mezi stranami, anebo až poté, co spolupráce smluvních stran skončila.

Důvěrné informace se považují za součást obchodního tajemství chráněného dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Z výše uvedeného vyplývá, že e-mailová komunikace, tj. e-mailové zprávy, jsou určeny výlučně zamýšleným adresátům. Na Adresáta e-mailové zprávy se rovněž vztahují tyto podmínky, vyplývá‑li však z obsahu e-mailové komunikace a souvisejících okolností, že Adresát není zamýšleným adresátem, má Adresát povinnost zdržet se jakéhokoli nakládání s textem e-mailové komunikace, jakož i se všemi přílohami. Adresát není oprávněn e-mailovou komunikaci ani její část zveřejnit, zpřístupnit jakýmkoli třetím osobám či použít jiným způsobem. V opačném případě se Adresát, kterému nebyla e-mailová komunikace určena, jakož i všichni další Adresáti, kterým byla e-mailová komunikace nezamýšleným Adresátem poskytnuta, vystavují riziku právního postihu v souladu s § 183 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, a případně též povinnosti k náhradě škody či újmy způsobené Společnosti či jejím zákazníkům, odběratelům a dalším dotčeným osobám v důsledku porušení uvedených povinností.

Nezamýšlený Adresát je povinen o chybném doručení ihned informovat Společnost, případně jiného odesílatele, který e-mailovou komunikaci nezamýšlenému Adresátovi zpřístupnil, a dále bezodkladně vymazat e-mailovou komunikaci včetně příloh ze svého počítače, a to včetně všech případných záloh.

3. Ochrana osobních údajů

Společnost je zpracovatelem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a právním předpisy České republiky.

Účel, rozsah, uchování, výmaz a další pravidla zpracování osobních údajů fyzických osob se vztahují na všechny Adresáty, které jsou fyzickými osobami. Adresátům náleží práva vyplývající z GDPR, jejichž výčet je dostupný na výše uvedeném odkaze.

Společnost nevyužívá při zpracování osobních údajů zpracovatele ani jiné subdodavatele.

Společnost využívá sběru anonymních dat pro analytické účely (tzv. soubory cookies). Podrobnosti jsou dostupné zde www.satra.cz/cookies.

Společnost přijala právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů, viz www.satra.cz/gdpr.

4. Viry, pirátství, kybernetická ochrana

E-mailová komunikace nesmí být použita k úmyslnému zavádění kybernetických virů, trojských koní či jakéhokoliv jiného technologicky škodlivého softwaru či nebezpečného materiálu.

Jakékoli pokusy neoprávněného přístupu k webovým stránkám Společnosti či jakémukoliv serveru, počítači nebo interní databázi Společnosti prostřednictvím informací získaných v rámci e-mailové komunikace je přísně zakázán. Dále je přísně zakázáno používat e-mailovou komunikaci pro odesílání spamu, nevyžádané pošty nebo řetězových zpráv, jakož i pro vytváření falešných zpráv.

Veškerá výše uvedená škodlivá jednání mohou být vyhodnocena jako trestný čin a budou reportována příslušným orgánům veřejné moci. Adresátovi rovněž vzniká povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového škodlivého jednání.

E-mailovou komunikací však navzdory veškerému úsilí mohou být přenášeny počítačové viry. Upozorňujeme, že Adresát je povinen si všechny e-mailové zprávy, včetně veškerých příloh, zkontrolovat na přítomnost virů. Pro případ, kdy Adresát zaznamená jakékoli nelegální či podezřelé aktivity (např. hromadné odesílání nevyžádané elektronické pošty tzv. spamming) ze strany Společnosti, či zjistí-li přítomnost počítačového viru v e-mailové zprávě, příp. v její příloze, prosíme, aby tato zjištění byla oznámena odpovědné osobě na e-mailovou adresu: webmaster@satra.cz.

Společnost nenese odpovědnost za případné škody způsobené virem přenášeným v e‑mailové komunikaci, a to ani v případě, bude-li škoda způsobena jiným škodlivým softwarem či škodlivým materiálem, na který e-mailová komunikace případně odkazuje či na který bude Adresát přesměrován.

5. Etický kodex

I na e-mailovou komunikaci Společnosti se vztahuje Etický kodex dostupný zde: www.satra.cz/eticky-kodex

6. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi Společností a Adresátem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud na území České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jež je součástí českého právního řádu, jinak.

Tato pravidla e-mailové komunikace mohou být průběžně aktualizována.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2022.