GDPR

Obsah

Společnost SATRA, spol. s r.o., IČO: 18584209, sídlem Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, PSČ 190 00 (dále také jen „správce“ nebo „společnost“) může v některých případech zpracovávat Vaše osobní údaje. V takovém případě je společnost správcem těchto osobních údajů. Jako správce dodržuje zásady zpracovávání osobních údajů a nakládá s nimi v souladu s platnými zákony v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména v souladu s nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

V těchto zásadách Vás správce informuje zejména o tom, z jakého důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje se jedná, komu jsou předávány a po jakou dobu jsou uchovány.

Vaše osobní údaje správce zpracovává v následujících případech:

1. Ucházíte se o zaměstnání ve společnosti

Společnost zveřejňuje nabídky práce na svých webových stránkách. U jednotlivých pracovních pozic je umístěn formulář, prostřednictvím kterého můžete odeslat své identifikační údaje a zaslat svůj životopis.

Údaje zpracovávané správcem

Správce o Vás zpracovává: jméno, příjmení, e-mail a osobní údaje uvedené v životopise uchazeče 

Účel zpracování

Tyto údaje zapracovává za účelem:

 • náboru nových zaměstnanců v rámci konkrétního výběrového řízení
 • další uchování za účelem hledání vhodných kandidátů pro jinou nebo budoucí volnou pracovní pozici

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány, neboť jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), o níž odesláním svého životopisu usilujete a dále na základě Vašeho souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení), jestliže jsou osobní údaje správcem uchovány i poté, co jste nebyl/a pro příslušnou pracovní pozici vybrán/a.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu výběrového procesu ke konkrétní pracovní pozici a následně, došlo-li alespoň ke zprostředkování kontaktu se společností, po dobu nezbytně nutnou pro obhajobu práv správce. Pokud jste správci udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracovává příslušné osobní údaje po dobu, na kterou jste mu souhlas udělili nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů za účelem náboru nových zaměstnanců v rámci konkrétního výběrového řízení je smluvním požadavkem a máte tak povinnost tyto osobní údaje správci poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi správce nebude moci pracovní smlouvu uzavřít nebo již uzavřenou smlouvu dále plnit.

2. Máte zájem o naše služby nebo jste našimi zákazníky

Vaše osobní údaje správce zpracovává, jestliže jste jej kontaktovali, protože máte zájem o poskytnutí některé z jeho služeb nebo jste již jeho zákazníkem.

Údaje zpracovávané správcem

Správce o Vás zpracovává: identifikační údaje objednatele (jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), vzájemnou komunikaci, osobní údaje uvedené v projektové dokumentaci

Účel zpracování

Tyto údaje zapracovává za účelem:

 • Komunikace za účelem sestavení cenové nabídky a další komunikace za účelem vyřízení žádosti o uzavření smlouvy
 • Plnění závazků ze smluv
 • Archivace dokumentů za účelem případné obhajoby práv správce
 • Vystavení faktury

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány, neboť jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), o níž příslušný subjekt údajů požádal. Osobní údaje jsou dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), kterým je hájení jeho práv.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou správcem zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu plnění smlouvy a po dobu nezbytně nutnou pro obhajobu práv správce.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů pro uvedené účely zpracování je smluvním požadavkem a máte tak povinnost tyto osobní údaje správci poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi správce nebude moci smlouvu uzavřít nebo již uzavřenou smlouvu dále plnit.

3. Byli jste zaznamenáni kamerovým zařízením

Správce umístil kamerové zařízení do areálu na adrese U Vltavy 816/1, 171 00 Praha 7 – Troja, kde monitoruje okolí svého buňkoviště.

Údaje zpracovávané správcem

Správce o Vás zpracovává: obrazové záznamy

Účel zpracování

Tyto údaje zapracovává za účelem:

 • ochrany majetku před krádeží a poškozením
 • ochrany osob a bezpečnosti
 • vyšetřování incidentu, interně i pro případné trestní řízení
 • získání přehledu o třetích osobách pohybujících se v prostorách a okolí daného areálu správce
 • používání bezpečnostního kamerového systému

Právní základ zpracování

Obrazové záznamy jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení). 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou správcem zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání oprávněného zájmu správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 dnů od pořízení kamerového záznamu a následně jsou smazány.

Příjemci osobních údajů

Společnost nepředává osobní údaje dalším subjektům za účelem zpracování.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, kdy to vyžadují právní předpisy (např. v případě předání údajů policejnímu orgánu) nebo z důvodu plnění smlouvy (například zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů).

Vaše práva plynoucí z Nařízení

Podle Nařízení máte následující práva:

 1. Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, stejně tak jako máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to s přihlédnutím k účelům zpracování.

 1. Právo být zapomenut (výmaz osobních údajů)

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a to za předpokladu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány a současně není dán jiný další důvod pro zpracování (např. byl odvolán souhlas se zpracováním osobního údaje a neexistuje ani jiný další právní základ). Údaje budou smazány také v případě, že vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce a neexistují žádné převažující oprávněné důvody správce pro toto zpracování. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů také v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo pokud osobní údaje musí být vymazány v souladu s právními předpisy.

 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, kterým se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnosti, a to v případě, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní, ale nesouhlasíte s výmazem osobních údajů,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti oprávněnému zájmu správce na zpracování těchto údajů. V takovém případě správce zpracování omezí, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody.
 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje od správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje původně poskytnuty, bránil. Právo na přenositelnost lze uplatnit v případech, kde je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy a provádí se automatizovaně.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě oprávněného zájmu, jestliže se domníváte, že tento jeho zájem není opodstatněný.

 1. Právo svůj souhlas odvolat

Každému, kdo udělil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, náleží právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to stejnou formou, kterou byl tento souhlas udělen. Právo odvolat souhlas však nemá zpětných účinků a platí tak pouze jako odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů do budoucna.

 1. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Každý, kdo má pochybnosti o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správce, může podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechna svá práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese gdpr@satra.cz, písemně na adrese Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, PSČ 19000, nebo datovou zprávou na id datové schránky: bxisdg6. V případě pochybností správce o Vaší skutečné totožnosti můžete být požádání o další informace tak, aby byly osobní údaje každého subjektu údajů skutečně ochráněny. Do doby ověření totožnosti příslušného žadatele, má správce právo vyřízení žádosti odložit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.11.2022.