O nás

O nás

KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ, KONZULTAČNÍ, INŽENÝRSKÉ
A ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

SATRA je již přes 30 let váš spolehlivý partner poskytující komplexní služby v oblasti projektování, inženýrství a poradenství . S důrazem na kvalitu a preciznost se zaměřujeme na splnění očekávání našich klientů do posledního detailu, a rádi zajdeme i o krok dál.

Naše filozofie spočívá v hledání efektivních a ekologicky šetrných řešení. Věříme, že naše práce je naší nejlepší vizitkou a důkazem naší odbornosti. Inovace a zlepšování se projevuje i v naší výzkumné a vývojové činnosti, kterou rozvíjíme i na mezinárodní úrovni. Svým přístupem a kvalitou práce se snažíme spoluvytvářet lepší svět pro nás všechny.

Ing. Ludvík Šajtar

jednatel a generální ředitel společnosti

HISTORIE A SPOLUPRÁCE

VÍCE NEŽ 30 LET ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ A DLOUHODOBÝCH PARTNERSTVÍ 

Společnost SATRA spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Už od začátku se zaměřujeme především na podzemní stavby s vysokým podílem technologie. Během naší historie jsme spolupracovali s velkými tuzemskými i zahraničními investory, především s orgány státní správy a městskými samosprávami.

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Hlavní město Praha, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a SÚRAO. SATRA se podílí na přípravě a realizaci klíčových dopravních staveb, jako jsou tunely na Městském okruhu v Praze, včetně Tunelového komplexu Blanka, Silniční okruh kolem Prahy (dálnice D0) a další úseky dálniční a silniční sítě České republiky.

Kromě toho máme široké spektrum referencí v oblasti průmyslových, komerčních a speciálních staveb, jako jsou objekty Českého rozhlasu, České národní banky nebo bezpečnostních institucí. Podílíme se na přípravě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. 

 

OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKACE

KVALIFIKOVANÝ DODAVATEL S BOHATÝMI ZKUŠENOSTMI A CERTIFIKACEMI V OBORU
Společnost SATRA je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a je držitelem mnoha oprávnění a certifikací v různých oblastech a odbornostech. Společnost má uzavřeno pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem činnosti. Společnost je držitelem certifikátů systému managementu podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 a ČSN EN ISO 27001, které dokládají dodržování úroveň standardů při poskytování služeb
Společnost je držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu, určení členové týmu jsou prověřeni pro seznamování a práci s utajovanými skutečnostmi do potřebného stupně utajení.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
A PRACOVNÍ TÝM

EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ TÝM PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI PROJEKTŮ 

Jsme hrdí na náš tým odborníků a specialistů, kteří mají bohaté zkušenosti
a širokou škálu autorizací, oprávnění a certifikací v jednotlivých odborných oblastech.

V SATRA klademe důraz na kontinuální vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců, což nám umožňuje zaručit kvalitní a inovativní řešení pro klienty. Naši zaměstnanci jsou zárukou úspěchu našich projektů a představují hlavní hodnotu naší společnosti.

SATRA POLITIKA

ZAKLÁDÁME SI NA SPOLEHLIVOSTI A FÉROVÉM PŘÍSTUPU

V rámci naší činnosti uplatňujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu s cílem splnit potřeby a očekávání našich zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran a minimalizovat negativní dopady. Integrovaný systém zahrnuje oblasti managementu kvality, ochrany pracovního prostředí, ochrany životního prostředí
a managementu bezpečnosti informací. Ve všech aspektech naší práce se zavazujeme k naplňování těchto principů.

K zabezpečení výše uvedených zásad se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení, uvolňovat potřebné zdroje, přezkoumávat tuto politiku, pravidelně s ní seznamovat zaměstnance, pro které je závazná, a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany i veřejnost. Hlavním cílem bezpečnosti informací ve společnosti je nulový výskyt bezpečnostních incidentů.

Těšíme se na spolupráci!

Ing. Ludvík Šajtar, generální ředitel
Doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., výrobní ředitel
Ing. Pavel Šourek, technický ředitel

 1. Prioritou našich aktivit je spokojený zákazník. Při realizaci služeb naplňujeme požadavky zákazníka týkající se kvality a termínů dodání. Zohledňujeme očekávání všech zainteresovaných stran.
 2. Respektujeme a důsledně dodržujeme požadavky všech souvisejících právních předpisů, norem a ostatních požadavků, ke kterým se společnost zavázala.
 3. Neustále zlepšujeme naše procesy a činnosti prostřednictvím přijímání cílů, jejich naplňováním a přezkoumáváním vedením společnosti. Každý zaměstnanec přispívá zodpovědným plněním pracovních úkolů k dosažení stanovených cílů.
 4. Neustále zlepšujeme ukazatele kvality, environmentální profil společnosti a výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analýzou rizik a jejich maximální možnou eliminací aktivně předcházíme projevu negativních jevů ve všech oblastech činnosti.
 5. Pro zabezpečení zvyšování efektivity integrovaného systému managementu využíváme nejnovější poznatky a metody zajišťující zvyšování kvality a spolehlivosti procesů. Zaměstnanci aktivně podporují procesy neustálého zlepšování.
 6. Pravidelným vzděláváním zaměstnanců posilujeme jejich vědomí odpovědnosti za kvalitu produktu, za vlastní zdraví, za ochranu pracovního a životního prostředí i za bezpečnost informací.
 7. Své zaměstnance motivujeme ke zvyšování úrovně znalostí a kompetence. Podporujeme rozvoj individuálních motivačních a vzdělávacích přístupů. Celek je víc, než pouhý součet jeho částí – základem úspěchu je vždy týmová práce.
 8. V zájmu udržení kvality a stability svých dodávek spolupracujeme s dodavateli, které pravidelně hodnotíme. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, které klademe nejen na kvalitu a ekologii, ale i na bezpečnost.
 9. Jsme si vědomi, že svou činností ovlivňujeme vnější prostředí společnosti. Zaváděním inovací zajišťujeme, aby výsledky naší práce odpovídaly nejnovějším poznatkům vědy a techniky v oblastech kvality, bezpečnosti pracovního i životního prostředí i v oblasti bezpečnosti informací, a přispívaly k vytváření trvale udržitelného prostředí.
 10. Aktivně komunikujeme se zainteresovanými stranami. Poskytováním informací posilujeme jejich povědomí o individuálních povinnostech za účelem ochrany zdraví, životního a pracovního prostředí a bezpečnosti informací.
 11. Velký důraz je kladen na prevenci kybernetických hrozeb a na ochranu IT infrastruktury v souladu s legislativou kybernetické bezpečnosti.