Etický kodex

Obsah

Etický kodex platný pro všechny zaměstnance společnosti SATRA, spol. s r. o.

Jako součást pravidel integrovaného systému managementu vydávám s účinností od 12. 8. 2016 tento Etický kodex coby závazný příkaz generálního ředitele a jednatele společnosti. Etický kodex vyjadřuje mravní principy a stanovuje pravidla chování a jednání pro společnost, jakož i pro osoby na všech úrovních společnosti, včetně všech jejích zaměstnanců, členů statutárního orgánu, společníků, jakož i všech osob, které jednají jménem společnosti, a to buďto na základě pověření, oprávnění k zastoupení, zmocnění, či z jiného právního důvodu, a to včetně obchodních partnerů, zaváží-li se k dodržování Etického kodexu (dále též jen „povinné osoby“); to vše s odkazem na politiku ISM, která je ve společnosti dlouhodobě udržována, a v souladu s ustanoveními zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Smyslem tohoto kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy jednání společnosti, jakož i chování jednotlivých zaměstnanců a povinných osob, a to rovněž s cílem podporovat a prohlubovat všeobecnou důvěru ve společnost.

1. Dodržování zákonů

Společnost, jakož i všechny povinné osoby, dodržují za všech okolností zákony a další právní předpisy České republiky včetně všech povinností z nich vyplývajících. Nejednají proti jejich principům a nesnaží se je žádným způsobem obcházet. Společnost dodržuje veškeré povinnosti vyplývající z pravidel dle nařízení GDPR. Společnost ani povinné osoby nenavádí jiné subjekty k porušování právních předpisů České republiky a ani se vědomě na takovém porušování nepodílí. Snahou společnosti a všech povinných osob je předcházet jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky, jejich principy a povinnostmi. Dodržování zákonů a etických norem zemí, ve kterých společnost podnikatelsky působí či hodlá působit, považuje společnost za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Společnost důsledně plní uzavřené smlouvy, ujednání a závazky; dodržuje technické předpisy, pravidla a normy platné v oboru činnosti, chrání bezpečnost poskytovaných informací a dat, přičemž všechny povinné osoby mají povinnost jednat v souladu s tímto závazkem. Povinné osoby chrání přístupová hesla do informačních systémů či k aplikacím zpřístupněným společností pro účely plnění pracovních úkolů či dalších jim uložených povinností a chrání obchodní tajemství společnosti a jejích obchodních partnerů.

Společnost zastává přístup transparentnosti, v zásadních otázkách komunikuje s veřejností a informuje o své činnosti. Poskytnutí určité informace může být odepřeno tehdy, vyžaduje-li to příslušná právní úprava.

Při plnění úkolů společnosti jednají vůči třetím osobám všechny povinné osoby pouze v rozsahu jim svěřené působnosti a v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci, případně v souladu s jejich pověřením. Povinné osoby respektují v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle společnosti, její vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

Společnost trvale udržuje integrovaný systém managementu pro oblast kvality, ochrany pracovního a životního prostředí. Prostřednictvím systému uplatňuje princip trvalého zlepšování.

Společnost udržuje kvalifikovanost zaměstnanců a úroveň technického vybavení na úrovni nejlepších technických poznatků. Povinné osoby plní své povinnosti na vysoké odborné úrovni, která odpovídá jejich zařazení a kterou prohlubují průběžným studiem. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí jsou povinné osoby osobně odpovědné.

2. Dodržování zásad hospodářské soutěže a chování na trhu

Společnost a všechny povinné osoby dodržují a jednají v souladu s právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a v souladu se zásadami dobrých mravů hospodářské soutěže. Společnost neuzavírá zakázané kartelové dohody s jinými soutěžiteli ani nezneužívá svého postavení na trhu za účelem vyloučení, omezení nebo jiného narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže. Povinné osoby se na takovém jednání v žádném případě vědomě nepodílejí.

Společnost a povinné osoby uznávají pravidla poctivého obchodního styku. Svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváří atmosféru důvěry a korektnosti. Platební morálku považuje společnost za osu obchodních vztahů a za základ zdravého podnikatelského prostředí.

Společnost spolupracuje s důvěryhodnými a kvalifikovanými fyzickými a právnickými osobami, u kterých neexistuje podezření na střet zájmů. Společnost spolupracuje se subjekty, o nichž nemá podezření, že finanční prostředky, kterými disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Všechny povinné osoby jednají profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí.

Společnost chrání movitý i nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství svých obchodních partnerů a zákazníků.

Společnost ani povinné osoby neposkytují jakékoli výhody nebo odměny potenciálním zákazníkům, veřejným orgánům, obchodním partnerům nebo jiným zástupcům takovýchto subjektů, pokud nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.

Společnost, jakož ani povinné osoby, nepřijímají žádné platby nebo odměny, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy poskytnuty za účelem přimět je jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.

Společnost a k tomu pověřené povinné osoby řádně evidují všechny finanční a ekonomické transakce a vedou věrně účetnictví společnosti v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, účetními zásadami, metodikami a pravidly. Společnost řádně a včas odvádí daně a další povinné platby.

3. Politická neutralita

Společnost zachovává politickou neutralitu a nepodporuje žádnou politickou organizaci, sdružení či uskupení, a to jak veřejnou agitací či prostřednictvím darů nebo jiného zvýhodnění. Mezi zaměstnanci je zakázáno provádět nábor do jakékoliv politické strany, sdružení či uskupení, který by mohl být přičítán společnosti. Povinné osoby se v rámci jednání za společnost nepodílí na žádných aktivitách, které by mohly být z hlediska trestněprávních předpisů vyhodnoceny jako podplacení či nepřímé úplatkářství, ani žádné takové aktivity vědomě nepodporují.

4. Kvalita a ochrana životního prostředí

Společnost poskytuje služby v požadované kvalitě, na nejvyšší možné úrovni bezpečnosti a šetrně k životnímu prostředí a zdraví. Povinné osoby se v rámci svých kompetencí a při řešení jim přidělených úkolů zasazují o to, aby bylo postupováno v maximálním souladu s tímto požadavkem a aby byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí s respektem k požadavku odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Společnost uplatňuje politiku trvalého zlepšování všech opatření k zajištění kvality a ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, s cílem dosahovat příznivějších parametrů, než jaké stanoví platné právní normy. Společnost a všechny povinné osoby se řídí principy udržitelného rozvoje a podporují preventivní přístup k ochraně životního prostředí.

V zájmu zajištění spokojenosti svých zákazníků a v zájmu subjektů, které mohou být její činností ovlivněny, poskytuje společnost maximální záruky za kvalitu svých služeb. Povinné osoby, zejména zaměstnanci společnosti, jednají v souladu s tímto závazkem a osobně odpovídají za kvalitu odvedené práce.

5. Zaměstnanecké vztahy

Společnost dbá na důstojné pracovní klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, spravedlivé odměňování, rovné příležitosti, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce. Společnost usiluje o vytváření stabilního a tvůrčího pracovního prostředí. Zaměstnanci při plnění pracovních úkolů postupují prakticky a vyvíjejí aktivitu a vlastní invenci s cílem šetřit čas a náklady, včetně nákladů administrativních. Všechny povinné osoby v maximální možné míře usilují o to, aby předcházeli vzniku škod. V případě podezření zaměstnance či jiné povinné osoby na jakékoli riziko, které by mohlo vyústit v jakoukoli škodu nikoli zanedbatelného rozsahu, mají povinnost o této skutečnosti neprodleně informovat svého nadřízeného.

Vedení společnosti vytváří důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouští a nepodporuje jakoukoliv formu diskriminace odporující právu a mezilidským vztahům. Uznává shromáždění zaměstnanců a respektuje jejich právo na kolektivní vyjednávání. Podporuje racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců společnosti. Vedení společnosti vede své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.

Zaměstnanci společnosti dbají na korektní vztahy na pracovišti, ctí kolegialitu a vycházejí si vstříc. Jakékoliv obtěžování, diskriminace či šikana jsou zásadně nepřípustné.

Povinné osoby, zejm. zaměstnanci, jednají korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných společností, orgánů veřejné moci a obchodních partnerů; respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívají i pro svůj odborný růst.

6. Obecné zásady chování zaměstnance

Povinné osoby vykonávají svou práci čestně, s nejvyšší mírou slušnosti, profesionality, hospodárně a svědomitě. Činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutečného stavu, s přihlédnutím k předpokládanému budoucímu vývoji v dané oblasti. Pracovní úkoly a jiné povinnosti plní bez zbytečných průtahů a tak, aby nevznikaly zbytečné náklady. Zaměstnanci nepožívají na pracovišti alkohol a pracovní úkoly neplní pod vlivem právními předpisy zakázaných návykových látek. Povinné osoby jednají jménem společnosti vždy korektně a odpovědně.

Povinné osoby působí ve společnosti pouze v rozsahu jim svěřených pravomocí a v souladu s jejich pracovním či funkčním zařazením. Povinné osoby se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních či jiných povinností nebo tento výkon omezuje. Povinné osoby, zejm. zaměstnanci, v maximální možné míře respektují pokyny svých nadřízených a v případě, že jim vzniknou nejasnosti, či v případě, že mají pochybnosti o správnosti udělených pokynů, projednají v souladu s principem předběžné opatrnosti záležitost se svým nadřízeným.

Povinné osoby nesmí žádným způsobem usilovat o zpřístupnění těch částí informačních systémů společnosti, do nichž jim nebyl oprávněný přístup povolen nadřízenou osobou. Pokud by jim byly tyto struktury informačních a interních systémů nepovoleně zpřístupněny, mají povinnost o tom informovat nadřízenou osobu, která nepovolenému přístupu zamezí, a v mezidobí mají povinnost zdržet se jakýchkoli zásahů do těchto systémů, prohlížení informací či jejich stahování nebo ukládání. Zaměstnanci rovněž nepoužívají služební elektronickou schránku ani služební telefon k soukromým účelům.

Povinné osoby, zejm. zaměstnanci, nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací získaných v souvislosti se zaměstnáním, postavením či funkcí, a osobních kontaktů ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

Povinné osoby svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byly vystaveny možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného pracovního či funkčního zařazení. V případech, kdy by taková situace nastala, nebo by vzniklo podezření, že nastat může, musí povinné osoby neprodleně informovat osobu v nadřízeném postavení. Povinné osoby nesmí zejm. při zastupování společnosti preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.

Na povinné osoby, zejm. zaměstnance, se v jejich osobním životě kladou zvýšené nároky na respektování a zastávání morálních hodnot. Povinné osoby se vyhýbají především činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve společnost v očích veřejnosti a poškodit dobré jméno společnosti. Každá povinná osoba, která vystupuje v situaci, v níž může být pokládána za zástupce společnosti, by měla vyjadřovat zpravidla jen stanoviska společnosti, nikoliv své vlastní postoje.

Povinné osoby zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním svěřených úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost společnosti, obchodních partnerů či zákazníků. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční či jiné trestněprávní jednání. Povinné osoby dále zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním svěřených úkolů, zejména o osobních údajích, utajovaných či důvěrných informacích, jakož i o skutečnostech představujících obchodní tajemství, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy, vnitřními pravidly společnosti či vyplývajícími ze smluv uzavřených s obchodními partnery či se zákazníky, pokud nedojde k tomu, že jsou této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěny.

Povinné osoby, zejm. zaměstnanci, jsou zvláště upozorněni na zásadu, že jakákoliv žádost povinné osoby o úplatek, poskytnutí nebo přijetí jakékoliv formy úplatku nebo jiné výhody, jsou nepřijatelnou praktikou a společností nejsou nikdy akceptovány a tolerovány.

Každá povinná osoba, zejm. zaměstnanec, je povinna jednat vždy způsobem neodporujícím trestněprávním normám, zejména trestnímu zákoníku a zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a dodržovat zákony, politiku ISM společnosti SATRA,spol.s r. o. a další platné vnitřní směrnice společnosti.

Každá povinná osoba, zejm. zaměstnanec, má právo upozornit na podezřelou okolnost, že některá zvláštní situace neodpovídá těmto zásadám, pravidlům nebo vnitřním předpisům, a to bez jakýchkoliv negativních následků pro něj osobně.

Etický kodex společnosti navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců, jakož i jiných povinných osob, vyplývajících ze zákoníku práce, příp. též z vnitřních předpisů společnosti. Zásadní porušování ze strany zaměstnanců bude posuzováno jako porušení zákoníku práce se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Zákazníci, obchodní partneři i celá veřejnost mohou upozornit na situace, o nichž se domnívají, že odporují výše uvedeným zásadám a principům společnosti SATRA,spol.s r. o., a tuto informaci zaslat k rukám jednatele společnosti SATRA,spol.s r. o., se sídlem Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, se žádostí o prošetření takového postupu. Společnost prohlašuje a ujišťuje oznamovatele, že oznámením a podnětům bude věnována náležitá péče a že učiní příslušná opatření k nápravě nežádoucího stavu.

Tento etický kodex byl vedením společnosti přijat dne 12. 8. 2016 a následně aktualizován, jak je uvedeno níže.

Ing. Ludvík Šajtar
Jednatel a generální ředitel společnosti