Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II)
Zadavatel: Grantová agentura České republiky
Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II)
Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI (etapa II)
Řešitel projektu: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (ČVUT, METROSTAV, a. s.)
Zástupce řešitele: Ing. Pavel Šourek (SATRA, spol. s r. o.)
Spoluřešitel: Ing. František Polák, (SATRA, spol. s r. o.)
Období: 01.2005-12.2007 (etapa I); 01.2008-12.2010 (etapa II)

Anotace projektu

Počet tunelů, které se staví a budou stavět, stále narůstá. Jejich význam pro dopravu na silnici i železnici je zásadní a není možné připouštět zbytečné výluky nebo jiná omezení provozu.
Navrhování definitivních ostění tunelů je poměrně složitý proces. Statické působení závisí na interakci tunelového ostění s horninovým masivem a zatížení je závislé na mnoha faktorech: tuhosti ostění, velikosti výrubu, geotechnických podmínkách, postupu výstavby a v neposlední řadě na klimatických podmínkách. Posuzovaná konstrukce je mnohokrát staticky neurčitá a nelze také přímo aplikovat metody navrhování podle mezních stavů ve formě běžné u pozemních konstrukcí. Návrh ostění proto musí být bezpečný, rovněž ekonomický a zároveň musí splňovat nejvyšší požadavky na užitné vlastnosti po celou dobu životnosti díla. Zkušenosti s dlouhodobou funkcí a skutečným namáháním jsou ve světě různé a je třeba ověřit tyto skutečnosti i v českých podmínkách.
V rámci výzkumu podporovaném též GAČR se provádí řada měření jak při provádění, tak i za provozu, která dokladují reálné namáhání, respektive reálné zatížení tunelových ostění. V rámci tohoto grantu se jedná především o měření namáhání (poměrných deformací) ostění tunelů pomocí předem osazených vibračních strunových tenzometrů.
Pomocí tenzometrů jsou tak dnes sledovány v ČR například tyto tunely:

  • Tunel Valík, dálnice D5 (Plzeňský kraj)
  • Tunel Panenská, dálnice D8 (Ústecký kraj)
  • Tunel Libouchec, dálnice D8 (Ústecký kraj)
  • Tunel Klimkovice, dálnice D1 (Moravskoslezský kraj)
  • Tunel Mrázovka, Městský okruh (Praha)
  • Tunelový komplex Blanka, Městský okruh (Praha)
  • Vítkovské železniční tunely Nového spojení (Praha)
  • Kabelový tunel Vltava (Praha)

Naměřené hodnoty jsou porovnány s výsledky numerických výpočtů, pro ověření správnosti předpokladů statického výpočtu a přístupů projektanta, které mohou být značně subjektivní. Výsledkem řešení projektu bude: a) Zhodnocení dosud existujících měření na tunelech stavěných v ČR, b) Ověření předpokladů statických analýz a působení ostění při výstavbě a provozu tunelů.

Dokumenty ke stažení

Závěrečná karta projektu č.103/08/1691 [pdf]