Studie bezpečnosti provozu tunelových úseků Městského okruhu

Popis zakázky

Riziková analýza šesti úseků Městského okruhu od Zlíchova po Pelc-Tyrolku o celkové délce 12,3 km. Cílem zpracování studie byl odborný odhad počtu nehod s rozdělením podle úseků a podle druhu události, dále prokázání návaznosti jednotlivých úseků a funkčnosti celé západní a severní části okruhu, posouzení řídicího systému trasy, navržených bezpečnostních opatření a doporučení úprav stavebního řešení a technologického vybavení s ohledem na zefektivnění provozu a zvýšení bezpečnosti. Pro rizikovou analýzu byla sestavena Bayesovská kauzální síť zachycující nejdůležitější prvky bezpečnosti tunelu. Výsledkem rozboru byl počet poškození zdraví za rok na 1 km tunelového úseku, tedy ukazatel, jehož hodnotu lze porovnávat s mezinárodně přijímanou úrovní rizika.

Lokalita

Praha

Prováděné činnosti

  • koordinace zpracování a projednání studie
  • posouzení provozního a požárního větrání tunelů
  • posouzení využití tunelových staveb pro účely civilní ochrany

Rok

2001-2003

Investor

Hlavní město Praha