Politika společnosti

Společnost SATRA, spol. s r. o. byla založena v roce 1991. Nabízí projektové, inženýrské a konzultační služby v oblasti dopravních, inženýrských a speciálních staveb, zaměřuje se na stavby podzemní a stavby s velkým podílem technologie.

Společnost uplatňuje a neustále zlepšuje integrovaný systém managementu a jeho efektivitu v rámci celé společnosti s cílem splnit potřeby a očekávání zaměstnanců, zákazníků a zainteresovaných stran, minimalizovat negativní vlivy na kvalitu, životní a pracovní prostředí. Integrovaný systém zahrnuje oblasti managementu kvality, ochrany pracovního prostředí, ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti informací. K naplňování politiky se vedení společnosti zavazuje naplňovat tyto principy:

 • Prioritou našich aktivit je spokojený zákazník. Při realizaci služeb naplňujeme požadavky zákazníka týkající se kvality a termínů dodání. Zohledňujeme očekávání všech zainteresovaných stran.
 • Respektujeme a důsledně dodržujeme požadavky všech souvisejících právních předpisů, norem a ostatních požadavků, ke kterým se společnost zavázala.
 • Neustále zlepšujeme naše procesy a činnosti prostřednictvím přijímání cílů, jejich naplňováním a přezkoumáváním vedením společnosti. Každý zaměstnanec přispívá zodpovědným plněním pracovních úkolů k dosažení stanovených cílů.
 • Neustále zlepšujeme ukazatele kvality, environmentální profil společnosti a výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Analýzou rizik a jejich maximální možnou eliminací aktivně předcházíme projevu negativních jevů ve všech oblastech činnosti.
 • Pro zabezpečení zvyšování efektivity integrovaného systému managementu využíváme nejnovější poznatky a metody zajišťující zvyšování kvality a spolehlivosti procesů. Zaměstnanci aktivně podporují procesy neustálého zlepšování.
 • Pravidelným vzděláváním zaměstnanců posilujeme jejich vědomí odpovědnosti za kvalitu produktu, za vlastní zdraví, za ochranu pracovního a životního prostředí i za bezpečnost informací.
 • Své zaměstnance motivujeme ke zvyšování úrovně znalostí a kompetence. Podporujeme rozvoj individuálních motivačních a vzdělávacích přístupů. Celek je víc, než pouhý součet jeho částí – základem úspěchu je vždy týmová práce.
 • V zájmu udržení kvality a stability svých dodávek spolupracujeme s dodavateli, které pravidelně hodnotíme. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, které klademe nejen na kvalitu a ekologii, ale i na bezpečnost.
 • Jsme si vědomi, že svou činností ovlivňujeme vnější prostředí společnosti. Zaváděním inovací zajišťujeme, aby výsledky naší práce odpovídaly nejnovějším poznatkům vědy a techniky v oblastech kvality, bezpečnosti pracovního i životního prostředí i v oblasti bezpečnosti informací, a přispívaly k vytváření trvale udržitelného prostředí.
 • Aktivně komunikujeme se zainteresovanými stranami. Poskytováním informací posilujeme jejich povědomí o individuálních povinnostech za účelem ochrany zdraví, životního a pracovního prostředí a bezpečnosti informací.
 • Velký důraz je kladen na prevenci kybernetických hrozeb a na ochranu IT infrastruktury v souladu s legislativou kybernetické bezpečnosti.

 

K zabezpečení výše uvedených zásad se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení, uvolňovat potřebné zdroje, přezkoumávat tuto politiku, pravidelně s ní seznamovat zaměstnance, pro které je závazná, a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany i veřejnost. Hlavním cílem bezpečnosti informací ve společnosti je nulový výskyt bezpečnostních incidentů.

V Praze, dne 1. dubna 2022

Ing. Ludvík Šajtar, generální ředitel
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., výrobní ředitel
Ing. Pavel Šourek, technický ředitel