Dálnice D35: Sadová – Plotiště

2016
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Královéhradecký kraj

Potřebnost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z funkce a dopravního zatížení stávající silnice I/35, která je v současné době již na hranici únosnosti a za hranicí kapacity. Dále z bezpečnosti silničního provozu a vlivů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí. Je silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem nákladní dopravy, která v současné době prochází intravilánem řady obcí. Tvoří spojnici mezi Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem. Zájmové území pro stavbu dálnice je rovinaté až mírně zvlněné. Stavba vede na všech katastrálních územích převážně po volných neosídlených pozemcích, využívaných k zemědělské činnosti. Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokladem archeologických nálezů. Prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové. Z multispektrálního leteckého průzkumu byly vytipovány lokality, kde bude při provádění výkopových prací vysoké riziko střetu s archeologickými nálezy. V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem osm nových mostních objektů, z nichž nejdelší je přibližně sto metrů dlouhá estakáda Všestary. Během stavby budou provedeny přeložky a úpravy několika energetických a vodohospodářských objektů. Celková délka řešeného úseku je 7,8 km.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení

GALERIE

MAPA