Dálnice D7: Chlumčany, zkapacitnění

2016
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ústecký kraj

Dálnice D7 spojuje hlavní město Praha se Spolkovou republikou Německo. Na území České republiky plní především důležitou funkci vnitrostátního propojení důležitých průmyslových center a dopravního obsloužení oblasti západních a severozápadních Čech. Stavba D7 Chlumčany, zkapacitnění řeší nahrazení stávající dvoupruhové silnice čtyřpruhovou dálnicí. Navržená trasa dálnice D7 je téměř v celé délce vedena mimo stávající trasu silnice I/7, která bude ponechána pro obsluhu území a jednotlivých menších sídel. Předmětný úsek začíná napojením na již realizovaný úsek obchvatu obce Sulec a končí v mimoúrovňové křižovatce Louny – východ. Celková délka navržené komunikace je 4,4 km. Prochází v blízkosti obcí Smolnice a Chlumčany, a dvakrát mimoúrovňově kříží železniční trať. Realizací dálnice dojde k zásahu do vedení stávajících inženýrských sítí.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • inženýrská činnost
  • majetkoprávní činnost
  • dokumentace pro územní řízení přeložek vybraných sítí
  • zajištění vydání stavebního povolení
  • informační bulletin stavby

GALERIE

MAPA