Silnice I/9, I/16: Mělník, obchvat, 2. stavba

2016
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středočeský kraj

Původní průtah silnice I/9 městem Mělník je od 80. let minulého století postupně vymísťován z města. Vedení v dosud neřešeném úseku vykazuje vážné dopravní závady, navíc velmi negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a emisemi vyplývajícími z dopravy. Navrhovaná stavba druhé části obchvatu Mělníka vede od křižovatky s Chloumeckou ulicí mezi zahrádkami, do prostoru bývalých jatek, pokračuje mezi průmyslovými areály a pod vinicí se napojuje okružní křižovatkou na ulici Na Průhoně. Stavba končí přibližně 150 m za okružní křižovatkou napojením na stávající silnici I/9 směr Česká Lípa. Stavba se z části nachází v ochranném pásmu dráhy. V trase se nachází jeden most o délce 318 m. Součástí stavby jsou také po mostě vedená přeložka přes silnici I/16 a železnici, okružní křižovatka, propojení ulic Nad Jatkami a Dobrovského, přeložka ulice Na Průhoně, úprava Řípské ulice, úpravy stávajících komunikací. Podél trasy jsou navržena protihluková opatření dle závěrů hlukové studie. Dále jsou součástí stavby nutné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení a odvodnění. Celková délka hlavní trasy je 1,6 km.

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • inženýrská činnost, získání pravomocného územního rozhodnutí

GALERIE

MAPA