Spořilovská spojka: zakrytí

2015
Probíhá
Hlavní město Praha
Praha 4

Realizace tunelu, tedy zakrytí Spořilovské spojky v ulici Spořilovská, znamená nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů od dopravy na této komunikaci. Kromě omezení hluku zajišťuje i možnost urbanistického propojení obou dnes oddělených částí Spořilova. Tento přístup je zcela v souladu s moderními principy tvorby a rekonstrukce města. Je respektována stávající niveleta i osa komunikace, nemění se ani nápojné body křižovatek. Tunelová část měří cca 721 m, na oba portály navazují protihlukové stěny v délce cca 200 m. Nad zastropením tunelové části vzniká nová městská plocha, kde je možno provést novou urbanizaci například parkovými úpravami, řešit nové pěší i cyklistické vztahy a podobně. Tyto aktivity je třeba v další etapě přípravy koordinovat s technickým řešením zakrytí. Navržené zakrytí Spořilovské je plně koordinováno s uvažovaným prodloužením tramvajové trati přes Spořilov na Jižní město, včetně nové smyčky.
Vysoce náročná bude příprava i realizace z hlediska organizace provizorní dopravy a postupů prací na období výstavby. Současná povrchová komunikace je v podstatě jediná kapacitní komunikace zajišťující dopravní vztahy v jižním segmentu hlavního města z jihu na východ. Dočasně nahrazuje i Pražský silniční okruh určený pro město tranzitní dopravu.

Prováděné činnosti

  • studie proveditelnosti
  • oznámení EIA
  • aktualizace studie proveditelnosti a povrchového uspořádání
  • vizualizace
  • zpracování vizualizací, zajištění PR aktivit včetně webového portálu

GALERIE

MAPA