Dálnice D8: sanace sesuvu

2015
Probíhá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ústecký kraj

Území stavby 0805 dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice nad obcí Litochovice nad Labem bylo v červnu 2013 postiženo rozsáhlým sesuvem. Jako součást realizace hlavní trasy dálnice byl proveden soubor opatření zajišťující trvalou stabilizaci území. Geotechnická složitost území a z ní vyplývající potřeba realizace detailního geotechnického průzkumu v kombinaci se značným zatížením stabilizačního opatření na smykových plochách byla jednou z příčin časově náročného průběhu projekčních prací. Konečný technický návrh sanačních opatření byl výsledkem procesu postupných úprav řešení, zohledňujících upřesňující informace o postiženém území. Výsledně navržená technologie monolitických podzemních stěn tloušťky 1000 mm v uspořádání trvale kotvených H-profilů byla vyhodnocena vzhledem ke své tuhosti a hloubkovému dosahu jako optimální a obtížně zaměnitelná.

Prováděné činnosti

  • analýza stávajících podkladů (územní rozhodnutí, tendrová dokumentace)
  • analýza podkladů převzatých od objednatele včetně jejich interních předpisů
  • příprava podkladů a následná kompletace dokumentace nezbytná pro projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
  • dokumentace pro stavební řízení
  • řešení úprav časového harmonogramu prací dle požadavků investora
  • spolupráce s investorem a dotčenými orgány státní správy
  • koordinace jednotlivých činností expertního týmu objednatele
  • realizační dokumentace
  • kontrolní výpočty, posudky a měření jednotlivých SO a PS dle potřeby a na výzvu objednatele
  • technická pomoc při zpracování ZTKP

VIDEO

Videoprezentace dokončeného projektu, 2017 © SATRA & Aerodata

MAPA