Dostavba Archivu hlavního města Prahy

2008
2017
Hlavní město Praha
Praha 11

Stavba umožňuje soustředit Datové centrum hlavního města Prahy, Centrum digitalizace, Archiv digitálních dokumentů a Správní archiv MHMP v ideální provozní návaznosti na stávající budovu stavebně dokončenou v roce 1997. Jedná se o výstavbu nového provozně depotního objektu, zvětšení konferenčního sálu ve stávajícím vstupním a správním objektu a rekonstrukci energocentra. Objekt je umístěn u jižní fasády stávajícího obslužného objektu, na který komunikačně navazuje spojovacím krčkem v úrovni všech podlaží. Hmotově je shodný se stávajícím depotním objektem, v první fázi výstavby je realizováno jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Nosné prvky objektu a základových konstrukcí jsou navrženy a realizovány tak, aby výhledově umožnily nástavbu objektu na konečných 12 nadzemních podlaží. Autorem architektonického řešení je ateliér A32.

Zajímavosti a ocenění

  • Nominace v soutěži Česká cena za architekturu 2018.

Prováděné činnosti

  • studie proveditelnosti
  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • autorský dozor
  • kontrola vývoje stavby v souladu s projektem DSP a platným stavebním povolením
  • odsouhlasování vypracovaných a předložených částí RDS
  • odsouhlasování odchylek a změnových řešení
  • jednání a účast na pravidelných kontrolních dnech

MAPA