Tunel Ejpovice

2014
2018
Správa železniční dopravní cesty
Plzeňský kraj

Projekt modernizace železniční tratě 170 v úseku Rokycany – Plzeň je u Ejpovic řešen přeložkou mimo stávající trasu. Pod terénními útvary Homolka a Chlum je nová trasa vedena v tunelu Ejpovice. Jedná se o dva jednokolejné tunely o délce 4150 m, jejich výstavbou se délka trati zkrátila o cca 6100 m. Tunely jsou vybudovány technologií TBM. Konvertibilní štít pokřtěný Viktorie má průměr téměř 10 metrů a na délku měří 120 metrů, celá sestava váží 1800 tun. Po zprovoznění v listopadu 2018 se tunel Ejpovice stal nejdelším železničním tunelem v České republice.

Prováděné činnosti

  • technický dozor investora
  • zajištění trvalého odborného dozoru při provádění ražeb tunelů
  • kontrola bezpečnosti, správnosti a souladu ražeb a souvisejících činností s ražbami
  • odpovědnost za kvalitu provedení definitivních konstrukcí tunelu
  • kontrola a schvalování předložených RDS
  • kontrola harmonogramu postupu prací
  • kontrola souladu stavby se smluvními podmínkami
  • informování objednatele
  • schvalování technologických předpisů
  • monitorování vývoje v prevenci vzniku havarijních situací

MAPA